Bibliografia sobre Joan Coromines P-R

P-R

PAGÈS I CASSÚ, David (2005a): «Cinc lliçons de Joan Coromines». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 52 (III trimestre), p. 40.

— (2005b): «Joan Coromines, memòria agraïda». Full Parroquial (Girona), n.o 4.067 (9-X).

— (2005c): «Joan Coromines: un gegant de la llengua catalana». Cavall Fort (Barcelona), n.o 1.037 (1-5-X), p. 30

— (2005d): «Un gegant amb arrels gironines». Diari de Girona (Girona) (15-XI), p. 29.

PAIROLÍ, Miquel (1989): «Joan Coromines publica el primer recull dels topònims catalans». El Punt (Girona), n.o 3.237 (19-VII), p. 25.

PÀMIES, Sergi (2005): «Hablando de Coromines». El País. Cataluña (Barcelona) (18-XI), p. 2.

PARERA, Núria (1997): «Max Cahner: “Coromines ha deixat un fons inesgotable”». El Punt (Girona), n.o 5.933 (14-VI), p. 28.

PASCUAL, José Antonio (1989): «La contribució al castellà». Cultura (Barcelona), n.o 5 (oct.), p. 51.

— (1997a): «Bendición para el castellano». La Vanguardia (Barcelona) n.o 41.351 (3-I), p. 32.

— (1997b): «Coromines i la llengua castellana». Avui. Mor Joan Coromines (Barcelona), n.o 6.902 (3-I), p. 12.

— (1999): «Joan Coromines. La dulce fuerza de su mirada». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 283-285.

— (2006): «La responsabilidad de un científico: el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, de Joan Coromines». En: BADIA I MARGARIT, Antoni Maria (ed.) (2006), pp. 23-41.

PASCUAL, José Antonio; PÉREZ PASCUAL, José Ignacio (2003): «La pasión por la etimología. Crónica del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas». En: Lexicografía y lexicología en Europa y América. Homenaje a Günther Haensch en su 80 aniversario. Madrid: Gredos, pp. 509-535.

— (2006): «El “Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana” de Joan Coromines: una aventura intelectual y vital». En: PASCUAL, José Antonio; PÉREZ PASCUAL, José Ignacio (eds.) (2006): Epistolario Joan Coromines & Ramón Menéndez Pidal. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 9-68. (Textos i Estudis, 11)

PELLEN, René (1996): «Valeur documentaire de la “Gramática castellana” de Nebrija pour l’histoire du lexique espagnol». Les Cahiers Forell. Textes, Languages, Informatique (Poitiers), n.o 7, pp. 217-298.

PENSADO, José Luis (1987): «Sobre el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, por J. Coromines con la colaboración de J. A. Pascual». Verba (Vigo), n.o 7, pp. 301-342; 9, pp. 291-318. [Addicions i comentaris.]

PENSADO, X. L. (1981): «Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico». Grial (Vigo), n.o 71 (I-III), pp. 107-108.

PEREJAUME (1995): «Una terra sonara. A Joan Coromines». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (1995), pp. 95-97.

— (1997): «El cedulari de Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (5-I), p. 50.

— (2005): «So i subsòl». La Vanguardia. Culturas (Barcelona), n.o 156 (15-VI), p. 5.

PÉREZ MONTANER, Jaume (2002): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2002): Epistolari Joan Coromines & Joan Fuster. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-22. (Textos i Estudis, 4)

— (2006): «Pròleg». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2006): Epistolari Joan Coromines & Manuel Sanchis Guarner. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 5-11. (Textos i Estudis, 10)

PÉREZ PASCUAL, José Ignacio (2005): «L’obra castellana de Joan Coromines». Escola Catalana (Barcelona), n.o 425 (des.), pp. 12-14.

— (2007): «Joan Coromines i el “Diccionario crítico etimológico castellano». Zeitschrift für Katalanistik (Freiburg/Tübingen) n.o 20, pp. 83-100.

PÉREZ SALDANYA, Manuel (1995): «Joan Coromines o l’elogi de la paraula». Levante (València) (9-III).

PERICAY, Xavier (1999): «Des del marge». El País. Quadern (Barcelona) (22-XII), p. 8.

PERMANYER, Lluís (1980): «Coromines, monstruo renacentista». La Vanguardia (Barcelona), n.o 35.349 (8-II), p. 54.

— (1982): «La medida del monstruo». La Vanguardia (Barcelona), n.o 36.256 (4-XII), p. 4.

— (1984): «Coromines agradece». La Vanguardia (Barcelona), n.o 36.746 (14-IV), p. 18.

— (1988): «Monstruo Corominas». La Vanguardia (Barcelona), n.o 38.415 (23-XI).

PI DE CABANYES, Oriol (1995): «Joan Coromines: 90 años y dos días». La Vanguardia (Barcelona), n.o 40.705 (23-III), p. 21.

— (2005): «Colosal Coromines». La Vanguardia (Barcelona), n.o 44.327 (23-III), p. 21.

PIEL, Joseph M. (1956): «[Ressenya dels dos primers volums del DCELC, amb petit glossari: abadejoapañar]». Romanische Forschungen (Frankfurt), n.o LXVII, pp. 364-376.

PIÑOL, Rosa Maria (1995): «“La ciencia se hace con plomo”». La Vanguardia (Barcelona), n.o 40.701 (19-III), p. 52.

— (2003): «Los filólogos comparten las críticas de Solà a Coromines». La Vanguardia (Barcelona) (20-VIII), p. 26.

PIQUER, Eva (2005): «Cent anys del tità Coromines». Avui (Barcelona), n.o 9.875 (20-III), p. 49.

PISANI, Vittore (1955): «[Ressenya del DCELC]». Paideia (Brescia), n.o X, pp. 252-254, 511-512; n.o XI, pp. 315-316; n.o XIII, pp. 52-54.

PITARCH, Vicent (1997): «Joan Coromines, l’excursionista savi». L’Estel (Castelló), n.o 17 (març), pp. 5-6.

PLA, Josep (1962a): «Joan Coromines» A: Homenots. Vuitena sèrie. F. de B. Moll. J. Salvat-Papasseit. Joan Miquel. Joan Coromines. Jaume Vicens Vives. Barcelona: Selecta, pp. 127-163. (Obres Completes, XXVII. Biblioteca Selecta, 322) [Reedició amb petites modificacions i ampliacions: PLA, Josep (1970): «Joan Coromines, filòleg, de la Universitat de Xicago (1905)». En: PLA, Josep (1970): Homenots. Segona sèrie. Barcelona: Destino, pp. 257-293. (Obra Completa, 16), i en: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2001): Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 89-117. (Textos i Estudis, 3)]

— (1962b): «Joan Corominas». Destino (Barcelona), XXVI, n.o 1.282 (3-III), p. 14. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2001): Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 118-121. (Textos i Estudis, 3), i en: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2005): Epistolari Joan Coromines & Josep Maria de Casacuberta. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 318-321. (Textos i Estudis, 8)]

— (1969): «Una conversación. Ante la obra ingente de Joan Corominas». Destino (Barcelona), XXXII, n.o 1.636 (8-II), pp. 8-9. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2001): Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 125-132. (Textos i Estudis, 3)]

— (1975): «Este asunto de la Academia y los Juegos Florales». Destino (Barcelona), XXXVII, n.o 1.990 (20-26-XI), p. 73. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2001): Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 133-137. (Textos i Estudis, 3)]

— (1979): «Una gran notícia». En: PLA, Josep (1979): Notes del capvesprol. Barcelona: Destino, pp. 399-403. (Obra Completa, 35) [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2001): Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 138-141. (Textos i Estudis, 3)]

— (1984): «Joan Coromines al Mas Pla. 2 de febrer de 1980, dia de la Candelera». En: PLA, Josep (1984): Darrers escrits. Barcelona: Destino, pp. 551-557. (Obra Completa, 44) [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2001): Epistolari Joan Coromines & Josep Pla. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 142-147. (Textos i Estudis, 3)]

PLAJA I MATEU, Antoni (1997): «Els noms dels peixos i Coromines». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (31-I), p. 18.

POMÉS, Jordi (1997): «Salvador Tió Vidal, més que un metge i més que un amic de Joan Coromines». El Nou Santpolenc (Sant Pol de Mar), n.o 18 (febr.), pp. 7-8.

POMÉS I ROCA, Francesc (1997): «Sant Pol acollirà la seu de la Fundació Pere Coromines». El Nou Santpolenc (Sant Pol de Mar), n.o 18 (febr.), p. 17.

PONS, Agustí (1980): «El “Diccionari etimològic” de Joan Coromines és a punt de sortir». Avui (Barcelona), n.o 1.148 (13-I), p. 24.

— (1989): «La requisitòria de Joan Coromines». Avui (Barcelona), n.o 4.161 (8-VI), p. 16.

PONS, Agustí (1997): «L’home que ha treballat més d’aquest país». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (4-I), p. 44.

PONS, Josep; GARCIA, Pilar (2000): «Aina Moll: “Contra el que s’ha dit, Coromines va defensar l’Alcover-Moll”». Avui (Barcelona), n.o 8.119 (14-V), p. 53.

PORCEL, Baltasar (1997): «Los muertos y los vivos». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.358 (10-I), p. 15.

— (2005): «Un record de Joan Coromines». Serra d’Or (Barcelona), n.o 542 (febr.), pp. 29, 31.

POTTIER, Bernard (1955, 1956, 1958): «[Ressenyes del DCELC]». Bulletin Hispanique (Bordeaux), n.o LVII, pp. 442-453 (vol.I); n.o LVIII, pp. 84-91 (vol. II); n.o LX, 1958, pp. 257-260 (vol. III y IV). [B. Pottier es refereix a les dues primeres ressenyes amb els noms de «Recherches I» i «Recherches II» en Bulletin Hispanique (Bordeaux), n.o LVIII, p. 355; la tercera, publicada en 1958, constitueix la «Recherches V».]

— (1956): «Le lexique médiévale hispanique». Orbis (Leuven), V, n.o 2, pp. 502-507. [Addicions i anotacions al DCELC: lema censo.]

— (1956, 1957, 1961): «Recherches sur le vocabulaire hispanique III, IV, V». Bulletin Hispanique (Bordeaux), n.o LXVIII, pp. 355-364; n.o LIX, pp. 209-218; n.o LXIII, pp. 266-268.

— (1958-1959): «Adiciones aragonesas al diccionario de J. Coromines». Archivo de Filología Aragonesa (Zaragoza), n.o 10-11, pp. 305-310.

— (1958-1968): «La valeur de la datation des mots dans la recherche étymologique». En: Etymologica, W. v. Wartburg zum siebzigsten Geburtstag (Tübingen). [Reedició: «Valor de la datación de palabras en la investigación etimológica». En: Lingüística moderna y filología hispánica. Madrid: Gredos, 1968, pp. 232-238.]

— (1980-1987): «Lexique medieval hispanique». Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale (Paris), n.o 5, 195-247 (A-B); n.o 6, pp. 179-217 (C-G); n.o 8, pp. 197-209 (F-G); n.o 9, pp. 177-205 (H-J); n.o 12, pp. 5-26 (L-O). [Complement de POTTIER 1956, 1957, 1961.]

PRAT SABATER, Marta (2003a): «El argumento fonético como justificación de los préstamos: los catalanismos en el español estándar». En: SÁNCHEZ MIRET, Fernando (ed.) (2003): Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Vol. III. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, pp. 367-380.

— (2003b): Préstamos del catalán en el léxico español. URL: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1114103-150818/. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions. [Tesi doctoral digitalitzada.]

— (2005): «La influència del català sobre el lèxic castellà: visió diacrònica». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 16, pp. 363-387.

— (2006): «La morfología derivativa como criterio justificativo para la identificación de préstamos». En: BUSTOS TOVAR, José Jesús; GIRÓN ALCONCHEL, José Luis (eds.) (2006): Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Vol. II. Madrid: Arco/Libros/AHLE, pp. 1.589-1.601.

PRATS, Modest (1997a): «La lluita contra la mort i l’oblit». El Punt (Girona), n.o 248 (4-I), p. 28.

— (1997b): «Una ciencia apasionada». El Periódico (Barcelona) (4-I).

PRATS I GELI, Marta (1989): «Cerverí de Girona: “Lírica, I i II”». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 34 (oct.), pp. 158-160.

PUIG, Pere (1995a): «La vida austera d’un extraordinari científic i catalanista». El Punt (Girona), n.o 5.123 (21-III), p. 19

— (1995b): «Una obra cabdal de la cultura catalana». El Punt (Girona), n.o 5.123 (21-III), p. 19

— (1999): «Fabra i Coromines: cartes de l’exili». Presència (Girona), n.o 1.407 (7-13-II), pp. 24-26

PUIGDEMONT, Carles (1997): «Coromines». El Punt (Girona), n.o 249 (5-I), p. 5.

PUIGDEVALL, Ponç (2006): «Biografia col·lectiva». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.192 (21-XII), p. 5.

PUJADAS I MARQUÈS, Joan (1997a): «Joan Ferrer enllesteix l’“Onomasticon Cataloniae”, obra de Joan Coromines». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 63 (nov.), pp. 27-29.

— (1997b): «La solitud del savi de Pineda». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 55 (febr.), p. 16.

— (1998a): «Cahner: “Volem editar el patrimoni de Coromines”». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 67 (juny-jul.), pp. 26-27.

— (1998b): «Gulsoy: “Amb Coromines vaig entendre Catalunya”». Repòrter (Pineda de Mar), n.o 72 (set.), pp. 26-29.

— (2005a): «Joan Coromines, una vida al servei de la llengua i del país». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 203 (febr.), pp. 31-44.

— (2005b): «Projectes corominians». Escola Catalana (Barcelona), n.o 425 (des.), pp. 17-18.

PUJALS, Joan Maria (1997a): «El mestre Joan Coromines». El Punt (Girona/Maresme), n.o 699 (5-I), p. 4.

— (1997b): «La lengua y la vida». El País (Barcelona) (4-I), p. 23.

— (1997c): «Una llengua viva». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (4-I), p. 43.

— (1997d): «La palabra como respuesta». La Vanguardia (Barcelona), n.o 41.353 (5-I), p. 15.

PUNTÍ, Jordi (2001): «Una forma de sensualitat». El País. Quadern (Barcelona), n.o 939 (12-VII), p. 4.

QUILIS, Antonio (1989): «Datación de palabras en español». En: Philologica I. Homenaje a D. Antonio Llorente. Salamanca: Universidad de Salamanca, pp. 337-344. [Addicions documentals al DCECH.]

QUINTÀ, Alfons (1997): «Contra la mediocritat institucionalitzada». Avui (Barcelona), n.o 6.903 (5-I), p. 50.

QUINTANA, Àngel (1995): «Coromines». El Punt (Girona), n.o 5.128 (26-III), p. 38.

RABASA SANCHIS, Salvador (2007): «El meu Coromines». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 429-432.

RABELLA, Joan Anton (1998): «Josep Ferrer i Joan Pujadas: “Àlbum Joan Coromines”». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 9, pp. 511-513.

— (2000): «“L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge”». Llengua & Literatura (Barcelona), n.o 11, pp. 523-531.

— (2007): «Reflexions sobre el substrat preromà al Pallars i la Ribagorça». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 201-216.

RAFANELL, August (2005): «La vida entera de Joan Coromines». El País. Quadern (Barcelona), n.o 1.109 (17-III), p. 4.

RAFART, Susanna (2002): «Vides anotades». Avui. Cultura (Barcelona), n.o 8.741 (31-I), p. 5.

RAMIÓ I DIUMENGE, Narcís (1977): «Coromines, honoris causa per la Sorbona». Avui (Barcelona), n.o 505 (13-XII), p. 1.

— (1978): «Joan Coromines o la tenacitat d’un filòleg». Serra d’Or (Barcelona), n.o 222 (març), pp. 19-21.

— (1979): «El primer volum del Diccionari etimològic, passat l’estiu». Avui (Barcelona), n.o 924 (22-IV), p. 13.

— (1981): «El “Diccionari etimològic” de Joan Coromines, vist per Joseph Gulsoy». Avui (Barcelona), n.o 1.608 (16-VII), p. 24.

— (1984): «Joan Coromines, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes». Avui (Barcelona), n.o 2.486 (22-V), pp. 1 i 40.

RASICO, Philip D. (1987): «Entorn d’una llei fonètica catalana observada fa temps». Estudis Romànics (Barcelona), n.o XIX (1984-1986) [1987], pp. 197-207.

— (2003): «Els topònims catalans en –et / –ell: entorn d’una tesi de Joan Coromines». Estudis Romànics (Barcelona), n.o XXV, pp. 151-166.

— (2007a): «Toponímia del terme de Banyuls de la Marenda (Rosselló): Una enquesta inèdita de J. Coromines (1959)». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 217-230.

— (2007b): «L’Onomasticon Cataloniae i les Llibretes de Camp de Joan Coromines referides especialment a la Catalunya Nord». En: MARTÍ, Sadurní, et al. (eds.) (2007): Actes del XIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Vol. 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 359-372.

— (2007c) [en premsa]: «Dues enquestes lingüístiques inèdites de J. Coromines: Els termes rossellonesos de Cervera de la Marenda i de Portvendres (1959)». En : Miscel·lània d’homenatge a Joseph Gulsoy. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (2007d) [en premsa]: «Tres enquestes lingüístiques inèdites de J. Coromines realitzades vora la frontera occitana: Els termes de Calce, Montner i les Cases de Pena (1960)». En: Actes del XIV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (2007e) [en premsa]: Les enquestes toponomàstiques i dialectals de Joan Coromines a la Catalunya Nord: el Rosselló.

REDACCIÓ (1944): «“Miscel·lània Fabra”». Catalunya (Buenos Aires) (març), p. 10.

— (1948): «II Congrés de la Llengua Catalana». La Nostra Revista (Mèxic), III, n.o 28 (30-IV), pp. 149-150. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 226-227. (Textos i Estudis, 6)]

— (1984a): «Coromines: el falangista era Lluís Valeri i no Fages». Avui (Barcelona), n.o 2.441 (30-III), p. 28.

— (1984b): «La concesión a Coromines del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes cierra una larga polémica en torno al filólogo». El País (Barcelona) (22-V).

— (1984c): «El País Valencià reprèn el debat sobre els Països Catalans». Avui (Barcelona), n.o 2.620 (25-X), p. 23.

— (1994d): «Rebuig a l’Academia». Avui. Cultura i Espectacles (Barcelona), n.o 6.125 (10-XI), p. B 1.

— (1995a): «Joan Coromines: “Lo que ahora merece atención y apoyo es mi obra, no yo”». El País (Barcelona) (23-III), p. 34.

— (1995b): «Postals al mestre Coromines». El Temps (València), n.o 563 (3-IV), pp. 72-75.

— (1997): «Joan Coromines, Romance Languages». The University of Chicago Chronicle (Chicago), n.o 9 (23-I), p. 2.

REDACCIÓN (1943a): «Por primera vez fue escalado el Cerro Blanco en el Cordón del Plata». La Libertad (Argentina) (7-XI), p. 8.

— (1943b): «Fue dificultosa la ascensión al C. Blanco en el Cordón del Plata». Los Andes (Argentina) (7-XI), p. 10.

— (1956): «Cómo ha nacido la última gramática catalana». Destino (Barcelona) (21-VII).

— (1967a): «Escándalo en España por la salida de Corominas. Buenos Aires, 10-III-1967». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 157-158. (Textos i Estudis, 6)

— (1967b): «Fue expulsado de España el Prof. Juan Corominas». La Nación (Buenos Aires), XCVIII, n.o 34.273 (10-III), p. 2. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, p. 156. (Textos i Estudis, 6)]

— (1967c): «Han expulsado de España a John Corominas». La Prensa (Buenos Aires), XCVIII, n.o 33.388 (10-III), p. 2. [Reedició: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 154-155. (Textos i Estudis, 6)]

— (1967d): «Procesan en Barcelona al maestro Juan Corominas Buenos Aires, 10-III-1967». En: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, p. 159. (Textos i Estudis, 6)

REIXACH, Jaume (1995): «Visita del bisbe Jaume al filòleg Joan Coromines». Catalunya Cristiana (Barcelona) (18-V).

— (1997): «Joan Coromines, “nulla dies sine linea”». Catalunya Cristiana (Barcelona), n.o 904 (16-I), p. 15.

RENEDO, Xavier (1999): «Joan Coromines, editor de textos catalans i occitans». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 145-154.

RENIU, Miquel (1997): «Passió per Catalunya». El Punt (Girona), n.o 248 (4-I), p. 28.

RIBES I MARÍ, Enric (2005): La supervivència de la toponímia precatalana d’Eivissa i Formentera i l’Onomasticon Cataloniae. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

RIERA, Ignasi (1984): «Joan Coromines/Dirty Còmics/Cultura per la pau». El Món (Barcelona) (25-V).

— (1997): «La consagració dels acadèmics». El Punt (Girona), n.o 696 (6-I), p. 11.

RIPOLL, Víctor (1985): «El senyor Coromines s’obstina». El Món (Barcelona) (7-VI).

— (1987): «Quadern de treball». El Temps (València), n.o 167 (31-VIII-5-IX), p. 76.

RIQUER, Martí de (1989): «Guillem de Cervera és Cerverí de Girona». Revista de Catalunya (Barcelona), n.o 28 (març), pp. 127-138.

RIZOS JIMÉNEZ, Carlos Ángel (2000): «Tractament de la toponímia de la vall inferior de l’Ésera (zona de Graus) en l’“Onomasticon Cataloniae” a la llum de la documentació». Braçal (Sagunt), n.os 21-22, vol. I, pp. 273-279.

ROCA GARRIGA, Pere (1988): «M. Carreras – J. Coromines». Diari de Sabadell (Sabadell) (17-XII), p. 6.

ROHLFS, Gerhard (1957): «[Ressenya del DCELC]». Revue de Linguistique Romane (Strasbourg), n.o XXI, pp. 294-319.

ROIG, Montserrat (1972): «Los ocios de un filólogo». Tele-eXprés (Barcelona) (5-IV).

ROMÀ, Albert (2005): «Homenatge a un lingüista». El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona) (8-XII), p. 15.

ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç (2007): «Els noms catalans dels rius segons Joan Coromines. Entre l’erudició i la saviesa». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 433-438.

ROSSINYOL, Andreu (1997): «Joan Coromines, proscrito». El País (Barcelona), n.o 18 (6-II), p. 2.

ROTGER, Agnès (1997): «Coromines, una família excepcional». El Temps (València), n.o 657 (20-I), pp. 72-74.

ROVIRA I VIRGILI, Antoni (1947): «Les dates en català». La Nostra Revista (Mèxic), II, n.o 16 (abr.), pp. 132-134. [Reedició: ALAMANY I SESÉ, Raimon (1984): «Sobre la construcció en les expressions de data. Edició de la polèmica entre Joan Coromines i Antoni Rovira i Virgili». Revista de Llengua i Dret (Barcelona), n.o 4 (nov.), pp. 92-96, i en: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 203-209. (Textos i Estudis, 6)]

— (1948): «Les dates en català». La Nostra Revista (Mèxic), III, n.o 31 (31-VII), pp. 247-250. [Reedició: ALAMANY I SESÉ, Raimon (1984): «Sobre la construcció en les expressions de data. Edició de la polèmica entre Joan Coromines i Antoni Rovira i Virgili». Revista de Llengua i Dret (Barcelona), n.o 4 (nov.), pp. 100-106, i en: FERRER I COSTA, Josep; PUJADAS I MARQUÈS, Joan (eds.) (2003): Epistolari de Joan Coromines amb exiliats catalans d’Amèrica: Hipòlit Nadal i Mallol i Avel·lí Artís i Balaguer. Barcelona: Fundació Pere Coromines, pp. 215-223. (Textos i Estudis, 6)]

RUAIX I VINYET, Josep (1995): «La “proposta Coromines” sobre per / per a». En: RUAIX I VINYET, Josep (1995): Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui. Vol 2. Moià: J. Ruaix, pp. 5-9.

— (1997a): «Genial i, tanmateix, humà». El 9 Nou. L’Extra (Granollers) (10-I), p. 6.

— (1997b): «Aproximació a la figura de Joan Coromines». Butlletí. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (Barcelona), n.o 99 (hivern), pp. 3-5.

— (1997c): «L’exemple de Joan Coromines». Llengua Nacional (Barcelona), n.o 18 (març), p. 3.

RUHSTALLER, Stefan (2007): «Análisis toponomástico de un documento alfonsí: el amojonamiento de la Torre de Borjabenzohar (1253)». En: CASANOVA I HERRERO, Emili; TERRADO I PABLO, Xavier (eds.) (2007), pp. 231-242.

RUIZ, Ricard (2005a): «Paraula de Joan Coromines». El Periódico de Catalunya. Llibres (Barcelona) (17-III), pp. 2-3.

— (2005b): «L’ardida piràmide». El Periódico de Catalunya. Llibres. (Barcelona) (17-III), p. 4.

RUSINÉS, Ernest (1999): «Crítica internacional de l’obra de Joan Coromines». En: SOLÀ, Joan (ed.) (1999), pp. 169-181.