B. Edicions d’autors antics i moderns

Bibliografia de Joan Coromines

Josep Ferrer i Costa

Bibliografia completa de Joan Coromines

1. Cerverí de Girona, Narrativa. Edició a cura de Joan Coromines. Barcelona: Curial, 1985, 127 pp. (Autors Catalans Antics; 1) [V. G9.]

2. Cerverí de Girona, Lírica. Edició a cura de Joan Coromines, amb la col·laboració de la Dra. B[eata] S[itarz] Fitzpatrick. Barcelona: Curial, 1988, 2 vols., 352 i 345 pp. (Autors Catalans Antics; 5, 6) [V. G10.]

3. Corominas, Juan, «Las “Vidas de santos rosellonesas” del manuscrito 44 de París». Anales del Instituto de Lingüística (1943) (Mendoza), III (1945), pp. 126211. [> A6; cf. B20.]

4. Corominas, John, «The Old Catalan Rhymed Legends of the Seville Bible. A Critical Text». Hispanic Review. A Quarterly Journal Devoted to Research in the Hispanic Languages and Literatures (Joseph E. Gillet Memorial Volume. III) (Philadelphia), XXVII, n.o 3 (jul. 1959), pp. 361383. [> A6.]

5. Corominas, Joan, «Correspondance entre Miguel de Unamuno et Pere Corominas». Bulletin Hispanique. Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux (Bordeaux), LXI, n.o 4 (oct.-des. 1959), pp. 386-436. [> B14; cf. B6.]

6. Corominas, Joan, «Correspondance entre Miguel de Unamuno et Pere Corominas (Suite.)». Bulletin Hispanique. Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux (Bordeaux), LXII, n.o 1 (gen.-març 1960), pp. 43-77. [> B14; cf. B5.]

7. Corominas, Joan, «Tarifa dels corredors de Barcelona l’any 1271». A: Hispanic Studies in Honour of I. González Llubera. Oxford: The Dolphin Book, 1959, pp. 1-9. [> A8.]

8. Corominas, Joan, «Dos notas epigráficas». Fontes Linguæ Vasconum. Studia et Documenta (Pamplona), V, n.o 13 (gen.-abr. 1973), pp. 5-19. [> A8.]

9. Coromines, Joan, «Les Plombs Sorothaptiques d’Arles». Zeitschrift für romanische Philologie (Tubinga), XCI, n.o 12 (1975), pp. 153. [> A8.]

10. Coromines, Joan, «Acerca de algunas inscripciones del Noroeste». En: Actas del I Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica. Salamanca, 27-31 Mayo 1974. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1976, pp. 363-385.

11. Coromines, Joan, «Les Homilies d’Organyà. Edició crítica, millorada i comentada per Joan Coromines». En: Homilies d’Organyà. Edició facsímil del manuscrit n.o 289 de la Biblioteca de Catalunya. Introducció, versió adaptada al català modern i glossari a cura de Jordi Bruguera. Edició crítica, millorada i anotada, a cura de Joan Coromines. Barcelona: Fundació Revista de Catalunya, 1989, pp. 41-80. (Llibres del Mil·lenari; 1) [V. A8.]

12. Coromines, Pere, Obres completes. Pròleg de Domènec Guansé. Recopilació i notes de Joan Coromines. Barcelona: Selecta, 1972, 1.728 pp. (Biblioteca Perenne; 27) [V. E90.]

13. Coromines, Pere, Diaris i records. Edició a cura de Max Cahner i Joan Coromines. Barcelona: Curial, 1974-1975, 3 vols.: I: Els anys de joventut i el procés de Montjuïc, 1974, 376 pp.; II: De la Solidaritat al 14 d’abril, 1974, 521 pp.; III: La República i la guerra civil, 1975, 382 pp. (La Mata de Jonc; 3, 4, 5)

14. Corominas, Pedro, Obra completa en castellano. Recopilada y anotada por Joan Corominas. Madrid: Gredos, 1975, 640 pp. [V. B5, B6.]

15. Eiximenis, Francesc, Lo libre de les dones. Edició crítica a cura de Frank Naccarato, sota la direcció de Joan Coromines. Revisada per Curt Wittlin i Antoni Comas. Introducció i apèndixs de Curt Wittlin. Glossari a cura d’August Bover i Font. Barcelona: Curial/Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana, 1981, 2 vols., xxxvii + 282 i 283-620 pp. (Biblioteca Torres Amat; 9, 10)

16. Fabra, Pompeu, Gramàtica catalana. Prefaci i edició a cura de Joan Coromines. Barcelona: Teide, 1956, xii + 159 pp. + apèdix a part amb índex analític de 12 pp. [V. G3.]

17. Guillem de Cervera, Versos proverbials. Edició crítica i comentada a cura de Joan Coromines. Barcelona: Curial, 1991, 326 pp. (Autors Catalans Antics; 9) [V. G11.]

18. Miscel·lània Fabra. Recull de treballs de lingüística catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra pels seus amics i deixebles amb motiu del 75è aniversari de la seva naixença. Buenos Aires: Impremta i Casa Editora Coni, 1943 [1944], vii + 400 pp. [ed. facsímil, amb preliminars de Joan A. Argenter i Antoni M. Badia i Margarit. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1998.] [Edició de Joan Coromines.] [> A5; V. E28, G2.]

19. Ruiz, Juan, Libro de Buen Amor. Edición crítica de Joan Corominas. Madrid: Gredos, 1967, 670 pp. (Biblioteca Románica Hispánica. IV. Textos; 4) [> G5.]

20. Vides de sants rosselloneses. Text català del segle xiii establert, comentat i glossat per la Dra. Ch[arlotte] S. M[aneikis] Kniazzeh de la University of Chicago i pel Dr. E[dward] J. Neugaard, professor a la University of South Florida, amb prefaci i aportacions de Joan Coromines. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1977, 3 vols.: I: Gramàtica i glossari, xxii + 215 pp.; II i III: Transcripció del text, 523 i 537 pp. [V. G7; cf. B3.]