Patronat

La Fundació Pere Coromines és regida per un Patronat integrat per les persones següents:

—, president
Sr. Joan Pujadas i Marquès, secretari
Sr. Joan Garcia i Codina, tresorer
Sr. Albert Zanca i Brossa, alcalde, en representació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
Sra. Marta Xirinachs, en representació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya