Patronat

La Fundació Pere Coromines és regida per un Patronat integrat per les persones següents:

Sr. Antoni Vives i Tomàs, president
Sr. Joan Pujadas i Marquès, secretari
Sr. Joan Garcia i Codina, tresorer
Sra. Montserrat Garrido i Romera, alcaldessa, en representació de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar